Masz pytania, zadzwoń
+48 730 300 255
Kontakt
  • Moje konto
    Zaloguj się
Koszyk:
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!

Regulamin

Niniejszy regulamin sprzedaży określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.kyocera24.pl

Sprzedającym jest przedsiębiorstwo pod marką s4o sp. z o.o., zwane dalej Sprzedającym mieszczącą się pod adresem : ul. Warszawska 40/2a, 40-008 Katowice. NIP: 954 276 73 69 | REGON: PL 954-27-67-369 | KRS: 0000627868

1. Postanowienia ogólne i definicje

1.1 Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.kyocera24.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów, działający pod firmą s4o sp. z o.o.., którego oznaczenia „s4o”, „kyocera24.pl” oraz logo s4o są zastrzeżone i nie mogą być używane w reklamie i publikacjach pokrewnych bez pisemnej zgody Sprzedającego.

Zawartość serwisu kyocera24.pl (teksty, grafiki, loga, mechanizmy, oprogramowanie i rozwiązania, specyfikacje techniczne i opisy produktów, zawarte pliki) oraz wszystkie jej fragmenty mają charakter jedynie informacyjny i stanowią własność Sprzedającego oraz jego partnerów i firm zależnych, co regulują odpowiednie umowy i licencje między nimi.

Cała zawartość serwisu www.kyocera24.pl jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych, powielanie, rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną, jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych oraz innych treści pochodzących z witryny internetowej znajdującej się pod adresem www.kyocera24.pl bez zgody Sprzedającego, jest zabronione.

1.2 Regulamin – niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3 Kupującym może być:

(a)każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością, zwana dalej Konsumentem. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą dokonywać zakupu w Sklepie.

(b)każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, osoba fizyczna dokonująca zakupu związanego bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, podmiot dokonujący wskazania identyfikującego go numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na potrzeby dokonywania zakupów w Sklepie, zwani dalej Przedsiębiorcą.

1.4 Towar – rzecz ruchoma, nieprefabrykowana, a w tym wraz z wymaganym oprogramowaniem, której dotyczy umowa kupna - sprzedaży zawarta na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego www.kyocera24.pl lub faksem lub innych środków porozumienia się na odległość zindywidualizowana dla potrzeb każdego Kupującego, dostarczana w opakowaniach oryginalnych producentów i wytwórców produktów, fabrycznie nowa, dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, która po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostanie połączona nierozłącznie z innymi rzeczami, wolna od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzona na rynek polski.

Towary niepełnowartościowe np. używane, z wadą fizyczną, nie objęte datą ważności, wprowadzane do obrotu po raz drugi itp. będą oznaczone „wyprzedaż” i nie będą mieć do nich zastosowanie zapisy o reklamacji i inne wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Stan niezmieniony Towaru lub zmiany Towaru w granicach zwykłego zarządu oznacza na potrzeby niniejszego Regulaminu stan pierwotny towarów, nieprzetworzony a tj. w którym parametry techniczne, jakościowe i wydajnościowe towarów nie uległy zmianie względem stanu z dnia przekazania do wysyłki, w tym pakowane w hermetycznych opakowaniach oraz posiadające zabezpieczenia gwarantujące zachowanie gwarancji producenta i określonych w specyfikacji parametrów technicznych po których usunięciu stałyby się towarami używanymi.

1.5 Usługa dodatkowa – usługa świadczona na rzecz Kupującego poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów, jak na przykład rozszerzona gwarancja, transport (tzw. usługa posprzedażowa).

1.6 Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

1.7 Strona – Sklep i Kupujący, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.

 1.8 Siła wyższa – zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli stron a w szczególności zdarzenia wywołane siłami przyrody, jak powodzie, ulewy itp., czynnościami osób trzecich na których działania żadna ze Stron nie miała bezpośredniego wpływu, stan klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby, niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych lub wprowadzających w błąd jak i takich które uniemożliwiają realizacje zamówienia, brak kontaktu z Klientem oraz inne określone w niniejszym Regulaminie przypadki, które przez Strony będą traktowane jako okoliczności niezawinione w niemożności realizowania umowy kupna sprzedaży, traktowane jako okoliczności uzasadniające odstąpienie przez Strony od umowy.

1.9. Program komputerowy – oprogramowanie, aplikacja będące sekwencją symboli opisującą obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania dostarczany wraz z Towarem w okolicznościach wymaganych przez przepisy prawa i stanowiący jego integralną część.

2.Warunki sprzedaży i dostawy

2.1 Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu przepisów prawa a w tym takich jak strona internetowa, telefon, komunikator lub droga e-mailowa.

2.2 Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej lub e-maila mogą być składane 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.3 Podstawowym warunkiem umożliwiającym złożenie zamówienia przez stronę internetową i przystąpienie do jego realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz przesłanie zamówienia. Brak prawidłowego wypełnienia formularza uniemożliwiający identyfikację Kupującego lub dostawę Towaru będzie traktowany jako przypadek siły wyższej.

2.4 Zawarcie umowy następuje z chwilą wydania towaru Kupującemu. Wydanie Towaru Kupującemu skutkuje zawarciem umowy. Wyklucza zawarcie umowy błąd istotny uzasadniający przypuszczenie, że gdyby Sklep nie działał pod jego wpływem i oceniał sytuację rozsądnie, umowy by nie zawarł jak np.: niedopisanie pełnej liczby cyfr, przestawienie cyfr ("czeski błąd"), nieodebranie towaru po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do odbioru z 7 dniowym terminem.

2.5 Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po potwierdzeniu cen oraz dostępności zamówionego Towaru.

2.6 Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą e-mailową lub jest odbierany przez Kupującego w wybranym podczas składania zamówienia punkcie odbioru. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.7 Zamówienie przez stronę internetową będzie skutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mailowy. W przypadku zamówień e-mailowych, poprzez komunikator internetowy oraz faks będą one skutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo poda produkty i ich ilość, dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mailowy, jak również dane niezbędne do wystawienia dokumentów rozliczeniowych oraz określenie formy płatności i sposobu dostarczenia zamówionych produktów.

2.8 W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy okoliczność ta zostanie potraktowana jak przypadek siły wyższej.

2.9 Dostępność Towaru podana na stronie weryfikowana jest kilka razy dziennie i podlega zmianie w ciągu dnia, co jest uwzględniane podczas następnej aktualizacji. 

2.10 Realizacja zamówienia jest uwarunkowana dostępnością produktów w magazynie Sklepu lub magazynach dostawców a w przypadku niedostępności części z zamówionego towaru, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji:

a)częściowa realizacja, np.: rozbicie zamówienia na dwie części,

b)wydłużenie czasu oczekiwania,

c)anulowanie całości zamówienia,

d)częściowa realizacja i częściowe anulowanie.

2.11 Rezygnacja z realizacji zamówienia.

a)anulowanie przesyłki przez Konsumenta następuje zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

b)anulowanie przesyłki przez Przedsiębiorcę obliguje go do zapłaty naliczonej opłaty za wysyłkę zgodnie z rzeczywistą wartością poniesionych kosztów, które wyraża zgodę potrącić z wzajemnymi pieniężnymi roszczeniami Sprzedającego wynikającymi z niniejszego Regulaminu jako koszty organizacji wysyłki itp.

2.12 Realizacja zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 2.10 jest jednocześnie zależna od wybranego przez Konsumenta sposobu płatności:

a)w przypadku zamówień realizowanych za pobraniem lub gotówką przy odbiorze niezwłocznie,

b)w przypadku płatności kartą płatniczą i szybkim przelewem online – po pomyślnej autoryzacji transakcji,

c)w przypadku płatności przelewem – po zaksięgowaniu na koncie kwoty zamówienia.

2.13 Strony określają iż jako przypadek siły wyższej będą traktować przypadki kiedy :

 a)transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym,

b)nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub c)przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego.

2.14 Dostarczenie przesyłki nastąpi zgodnie z postanowieniami przepisów prawa, bez zbędnej zwłoki, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu a w szczególności pkt 2.10, 2.12.

2.15 Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.16 Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w momencie wysyłki Towaru do Kupującego.

 2.17 Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

2.18 Kupujący może negocjować cenę towaru. Sprzedający może zaproponować Kupującemu specjalną cenę obowiązującą przez określony czas.

3.Płatności i transport

 3.1 Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary zgodnie z przewidzianą dla Towaru opcją:

a)płatność przy odbiorze – płatność uiszczana jest przez Kupującego podczas odbioru przesyłki w wybranym podczas składania zamówienia punkcie odbioru. Istnieje również możliwość uiszczenia płatności u kuriera dostarczającego przesyłkę, jedynie w przypadkach gdy kurier z uwagi na względy bezpieczeństwa nie odmówi przyjęcia, a w szczególności ponad kwotę 5000 zł,

b)przelew bankowy – standardowy przelew bankowy,

c)szybki przelew online (płatności online), d)karta płatnicza - autoryzacja za pomocą systemów online, e)przelew z odroczonym terminem płatności – w przypadku Przedsiębiorców, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Przyznawania i Świadczenia Usługi Odroczonego Terminu Płatności–Kredytu Kupieckiego,

3.2 Szczegółowe informacje o zasadach dokonywania płatności znajdują się na podstronie Sklepu kyocera24.pl: http://www.kyocera24.pl/platnosci.cd. Przelewy należy przekazywać na poniższe numery rachunków bankowych: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 97 1050 1214 1000 0090 3096 2493

3.3 W przypadku przelewu Kupujący dokonuje wpłaty na określony rachunek bankowy. Brak zapłaty w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia jest równoznaczny z jego anulowaniem.

3.4 Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki. Informacja o jego wysokości podawana jest każdorazowo podczas procedury składania zamówienia.

3.5 Koszt przesyłki podawany jest każdorazowo w trakcie wypełniania formularza zamówienia, dotyczy wysyłki realizowanej od Sprzedającego do Kupującego w dni robocze bez dodatkowych opcji, takich jak: dostawa w sobotę, itp.

3.6 Sprzedający realizuje wysyłki Towaru za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kurier nie ma obowiązku samodzielnego wnoszenia do lokalu Kupującego przesyłek o niestandardowych wymiarach i gabarytach, jak również przesyłek o wadze przekraczającej 31,5 kg.

3.7 Kupujący przy odbiorze przesyłki kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne bądź producenta nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane zaleca się nie przyjmować przesyłki.

Kupujący może również przyjąć przesyłkę – w takim przypadku należy na protokole odbioru (liście przewozowym) potwierdzić odbiór przesyłki z zastrzeżeniami (wpisać typ uszkodzenia). Następnie w obecności kuriera należy sprawdzić przesyłkę i podpisać protokół szkody z kurierem. Następnie należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym a w przypadku braku protokołu – podjąć kontakt z infolinią spedytora. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

3.8. Realizacja zobowiązań Konsumenta w przypadku sprzedaży ratalnej w zakresie wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które Konsument jest zobowiązany spełnić wynika z zawartej na tę okoliczność umowy.

4.Zwroty (odstąpienie od umowy)

4.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru do Konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.2 Wskazane w pkt 4.1 prawo nie dotyczy Przedsiębiorcy. 

4.3 Towar winien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, określonym zgodnie z niniejszym regulaminem, zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

4.4 Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają (brak możliwości odstąpienia od umowy): usługi posprzedażowe oraz dostarczone w ich ramach Towary gdy usługa jest w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta zrealizowana, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy; Towary wyprzedawane; Towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Towary mające krótki termin przydatności do użycia; Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; Usługi Dodatkowe, w ramach których Sprzedający przyjechał do Klienta w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; Usługi Dodatkowe w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; usługi dotyczące o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 4.5 Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.

4.6 Niezwłocznie po otrzymaniu Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punktach powyższych niniejszego Regulaminu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem poleconym priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu pieniędzy na numer rachunku bankowego wskazany przez Konsumenta lub w inny uzgodniony z nim sposób, Przedsiębiorca w przypadku nieprzystąpienia lub przystąpienia w niepełnym zakresie do umowy otrzyma fakturę dotyczącą zwrotu kosztów koniecznych, w tym rozpoznania reklamacji. Przedsiębiorca wyraża zgodę na to potrącenie. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Przedsiębiorcę lub w inny uzgodniony z nim sposób.

4.7 W celu usprawnienia obsługi zwrotów Sklep wnosi zgłaszać je wysyłając e-maila na adres kontakt@kyocera24.pl lub pod numerem telefonu +48 730 303 190 Sprzedający nada numer RMA i poinformuje o dalszej realizacji zwrotu i/lub reklamacji. Brak nadanego numeru RMA (w tym nr RMA umieszczonego na odsyłanych do Sprzedającego przesyłkach) może znacząco wydłużyć czas identyfikacji przesyłki, a tym samym może opóźnić czas rozpatrywania sprawy.

4.8 Towary kupowane w ramach wyprzedaży nie podlegają zwrotowi ani reklamacji z powodu wady produktu, na podstawie której produkt ten został przeceniony. W opisie produktu zawarte są przyczyny obniżenia jego wartości.

4.9 W przypadku odstąpienia o którym mowa w pkt 4.1 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5.Reklamacje

5.1 Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta lub w gwarancji on-line wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

5.2 Sprzedający na zasadach obowiązujących na podstawie ogólnych przepisów prawa dostarcza rzeczy wolne od wad, z zastrzeżeniem iż na mocy art. 558 § 1 kodeksu cywilnego rękojmię wyłącza względem Przedsiębiorców. 

5.3 W przypadku zaistnienia wady towaru reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, Konsument odsyła na adres Sprzedającego (podstawa prawna – ustawa o prawach konsumenta).

5.4 W celu usprawnienia obsługi reklamacji Sklep wnosi zgłaszać je wysyłając e-maila na adres kontakt@kyocera24.pl. Sprzedający nada numer RMA i poinformuje o dalszej realizacji zwrotu i reklamacji. Brak nadanego numeru RMA (w tym nr RMA umieszczonego na odsyłanych do Sprzedającego przesyłkach) może znacząco wydłużyć czas identyfikacji przesyłki, a tym samym może opóźnić czas rozpatrywania sprawy.

5.5 Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji towaru w terminie najpóźniej do 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do Sprzedającego. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych.

5.6 Naprawiony produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedającego. Reklamacja niezasadna Kupującego będzie w pełnym zakresie go obciążać, np. koszty ekspertyz serwisu autoryzowanego producenta, koszty transportu, na co Przedsiębiorca niniejszym wyraża zgodę.

5.7 Jeżeli płatność za Towar została dokonana za pomocą karty płatniczej, o czym mowa w niniejszym Regulaminie, to zwrot z tytułu reklamacji realizowany jest na rachunek tejże karty.

5.8 Towary kupowane w ramach wyprzedaży nie podlegają reklamacji z powodu wady produktu, na podstawie której produkt ten został przeceniony. W opisie produktu zawarte są przyczyny obniżenia jego wartości.

6.Postanowienia końcowe

 

6.1 Zmiany do Regulaminu mogą być wprowadzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującymi. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

6.2 Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: Internet Explorer 9+, Firefox 34+, Opera 12+, Safari 5+, Chrome 35+, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Wymagane jest włączenie Javascript i Cookies. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu.

6.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

a)zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

b)wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego.

6.4 Językiem obowiązującym w sklepie internetowym kyocera24.pl jest język polski, a obowiązującymi przepisami są przepisy prawa polskiego.

6.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. 6.6 Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Kupującymi, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.6.7 Sprzedającym, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, jest firma S4o sp. z o.o., prowadząca działalność jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS pod numerem 0000627868 wpisana pod numerem NIP: 954 276 73 69 , REGON: 364 94 54 54, zwany Sprzedającym.

Siedziba firmy znajduje się w Katowicach kod 40-008 , przy ul. Warszawskiej 40/2a. Biura znajdują się przy ul. Ogrodowej 1/U2 w Knurowie kod 44-190. Magazyn zlokalizowany jest przy ul. Roboty 62 w Gierałtowicach kod 44-186. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: pod numerami telefonu +48 730 300 255 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej.